Shanghai Jazz

Shanghai Jazz, 24 Main Street, Madison, NJ

EMQ @ Shanghai Jazz - Phone: (973) 822-2899 for reservations!